Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 616 188 369 776 1 149 090 1 058 210 945 277
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 218 771 165 473 410 340 369 651 315 846
Zysk ze sprzedaży brutto 397 417 204 303 738 747 688 556 629 431
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 30 776 30 402 30 732 30 460 31 552
Zysk operacyjny -62 485 -211 656 135 783 127 056 107 337
Koszty odsetek netto 81 285 61 975 48 605 51 402 46 294
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -145 897 -182 753 62 610 204 525 108 649
Podatek dochodowy 718 -15 867 5 367 5 993 7 833
Udziały niekontrolujące -3 098 -3 556 1 843 4 844 1 954
Zysk (strata) netto -143 517 -163 480 54 852 193 005 98 269