Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -143 517 -163 480 54 852 193 005 98 269
Amortyzacja 128 323 143 941 152 270 154 262 148 939
Zmiana stanu należności 19 562 -27 576 1 738 -1 061 12 867
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 127 554 278 982 19 428 19 529 -144 170
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 40 763 77 722 246 570 254 194 212 814
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -31 819 -69 228 -93 036 -108 210 -86 401
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24 210 254 188 -222 888 -49 802 -487 558
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 108 892 57 374 9 656 -173 188 118 121