Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 517 377 389 823 110 841 91 413 71 884
Inwestycje krótkoterminowe 5 446 6 456 0 0 0
Należności 28 528 8 966 36 542 34 804 35 865
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 5 446 6 456 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 588 205 444 208 231 488 196 412 166 269
Inwestycje długotrminowe 2 499 110 2 635 400 3 031 520 2 973 680 2 949 040
Rzeczowe aktywa trwałe 2 399 380 2 568 470 2 926 370 2 875 150 2 690 860
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 28 997 61 541 68 000
Pozostałe aktywa trwałe 65 109 66 927 76 151 35 619 36 349
Aktywa razem 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090 3 115 310

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 84 051 62 878 119 999 116 541 106 935
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 84 051 62 878 119 999 116 541 106 935
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 494 230 1 374 480 1 293 050 1 155 090 1 322 590
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 68 648 75 382 74 795 45 753 40 694
Udziały niekontrolujące 7 095 12 788 36 137 28 792 30 181
Zobowiązania razem 1 656 330 1 525 530 1 523 980 1 346 170 1 500 400
Akcje zwykłe 113 802 113 489 112 636 110 124 106 767
Zyski (straty) zatrzymane -656 461 -513 002 -318 434 -249 654 -320 964
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 430 990 1 554 080 1 739 020 1 823 910 1 614 900
Pasywa razem 3 087 320 3 079 600 3 263 010 3 170 090 3 115 310