Weyerhaeuser Co. (WY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 184 000 10 201 000 7 532 000 6 554 000 7 476 000 7 196 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 564 000 6 103 000 5 447 000 5 412 000 5 592 000 5 298 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 620 000 4 098 000 2 085 000 1 142 000 1 884 000 1 898 000
Koszty badań i rozwoju 6 000 5 000 5 000 6 000 8 000 14 000
Koszty ogólnego zarządu 491 000 491 000 430 000 432 000 406 000 397 000
Zysk operacyjny 3 123 000 3 602 000 1 650 000 704 000 1 470 000 1 181 000
Koszty odsetek netto 270 000 313 000 443 000 378 000 375 000 393 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 305 000 3 316 000 982 000 -213 000 807 000 716 000
Podatek dochodowy 425 000 709 000 185 000 -137 000 59 000 134 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 880 000 2 607 000 797 000 -76 000 748 000 582 000