Weyerhaeuser Co. (WY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 880 000 2 607 000 797 000 -76 000 748 000 582 000
Amortyzacja 480 000 477 000 472 000 510 000 486 000 521 000
Zmiana stanu należności -132 000 -1 000 125 000 -67 000 64 000 -64 000
Zmiana stanu zapasów 30 000 77 000 27 000 27 000 6 000 25 000
Zmiana stanu gotówki -298 000 1 384 000 356 000 -195 000 -490 000 148 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 832 000 3 159 000 1 529 000 966 000 1 112 000 1 201 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -468 000 -441 000 -281 000 -384 000 -427 000 -419 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -759 000 -325 000 185 000 187 000 -440 000 367 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 491 000 -1 330 000 -1 358 000 -1 348 000 -1 162 000 -1 420 000