Weyerhaeuser Co. (WY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 581 000 1 879 000 495 000 139 000 334 000 824 000
Inwestycje krótkoterminowe 216 000 205 000 139 000 147 000 152 000 98 000
Należności 399 000 531 000 532 000 407 000 474 000 410 000
Zapasy 550 000 520 000 443 000 416 000 389 000 383 000
Pozostałe aktywa obrotowe 216 000 205 000 139 000 147 000 152 000 98 000
Aktywa obrotowe razem 2 746 000 3 135 000 1 609 000 1 611 000 1 602 000 1 715 000
Inwestycje długotrminowe 14 594 000 14 517 000 14 702 000 14 795 000 15 647 000 16 344 000
Rzeczowe aktywa trwałe 14 211 000 13 997 000 14 181 000 14 309 000 14 958 000 15 105 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 40 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 375 000 503 000 401 000 414 000 312 000 285 000
Aktywa razem 17 340 000 17 652 000 16 311 000 16 406 000 17 249 000 18 059 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 247 000 281 000 204 000 246 000 222 000 249 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 987 000 7 000 160 000 230 000 1 227 000 271 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 506 000 666 000 586 000 530 000 490 000 645 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 740 000 954 000 950 000 1 006 000 1 939 000 1 165 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 071 000 5 099 000 5 325 000 6 147 000 5 419 000 6 232 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 684 000 786 000 1 281 000 1 070 000 802 000 1 763 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 591 000 6 885 000 7 580 000 8 229 000 8 203 000 9 160 000
Akcje zwykłe 741 904 749 496 746 931 745 897 754 556 753 085
Zyski (straty) zatrzymane 2 389 000 2 131 000 411 000 -3 000 1 093 000 1 078 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 749 000 10 767 000 8 731 000 8 177 000 9 046 000 8 899 000
Pasywa razem 17 340 000 17 652 000 16 311 000 16 406 000 17 249 000 18 059 000