World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 291 520 2 190 350 974 207 960 442 930 160 800 959
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 458 981
Zysk ze sprzedaży brutto 1 291 520 2 190 350 974 207 960 442 930 160 341 978
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 240 387 374 164 173 567 171 606 181 431 240 350
Zysk operacyjny 283 225 518 034 208 544 116 510 114 478 75 578
Koszty odsetek netto 21 156 67 220 35 601 26 121 15 405 14 736
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 264 381 465 724 171 109 94 678 106 037 64 060
Podatek dochodowy 68 793 104 908 39 338 17 617 6 449 31 420
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 195 588 360 816 131 771 77 061 99 588 32 640