World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 195 588 360 816 131 771 77 061 99 588 32 640
Amortyzacja 59 466 135 268 66 531 69 542 61 335 53 167
Zmiana stanu należności -58 834 290 385 -72 764 45 846 13 680 12 090
Zmiana stanu zapasów -5 118 7 680 134 499 -579 1 801
Zmiana stanu gotówki 62 932 238 173 342 916 -108 662 61 699 30 304
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 325 632 357 192 319 874 121 692 186 719 96 588
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -199 892 -78 462 -27 662 -69 086 -32 275 -24 710
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -177 933 -377 628 -11 876 -35 809 -66 087 -133 739
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -62 297 -634 112 -39 905 -162 893 -90 875 -37 125