World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 831 570 593 397 250 481 359 143 297 444
Inwestycje krótkoterminowe 64 484 73 062 20 806 28 187 19 961
Należności 342 392 52 007 124 771 78 925 65 245
Zapasy 16 066 8 386 8 252 7 753 8 332
Pozostałe aktywa obrotowe 64 484 73 062 20 806 28 187 19 961
Aktywa obrotowe razem 1 254 510 726 852 404 310 474 008 390 982
Inwestycje długotrminowe 1 153 620 570 470 587 923 226 291 223 525
Rzeczowe aktywa trwałe 345 354 161 545 174 752 148 089 131 325
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 4 172 7 473 7 292
Pozostałe aktywa trwałe 740 886 374 249 352 865 23 395 38 557
Aktywa razem 2 408 130 1 297 320 992 233 700 299 614 507

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 22 300 7 274 9 282 12 198 12 727
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 427 426 304 682 200 225 188 208 4 638
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 377 508 184 318 134 837 157 133 120 829
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 827 234 496 274 344 344 357 539 138 194
Długoterminowe zobowiązania finansowe 791 930 401 594 357 563 25 696 208 858
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 324 937 429 827 14 496
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 645 610 908 528 716 907 384 062 361 548
Akcje zwykłe 152 648 77 564 78 157 77 536 76 743
Zyski (straty) zatrzymane -63 586 -39 727 -133 664 -101 326 -172 391
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 762 520 388 794 275 326 316 237 252 959
Pasywa razem 2 408 130 1 297 320 992 233 700 299 614 507