Western Union Company (WU)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 475 500 5 070 800 4 835 000 5 292 100 5 589 900 5 524 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 626 400 2 896 400 2 826 500 3 086 500 3 300 800 3 355 400
Zysk ze sprzedaży brutto 1 849 100 2 174 400 2 008 500 2 205 600 2 289 100 2 168 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 964 200 1 051 300 1 041 200 1 271 600 1 167 000 1 231 500
Zysk operacyjny 884 900 1 123 100 967 300 934 000 1 122 100 937 400
Koszty odsetek netto 87 100 104 100 115 300 145 700 144 800 137 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 008 600 887 500 855 100 1 321 400 991 400 347 500
Podatek dochodowy 98 000 129 600 110 800 263 100 139 500 904 600
Udziały niekontrolujące 0 -47 900 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 910 600 805 800 744 300 1 058 300 851 900 -557 100