Western Union Company (WU)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 910 600 805 800 744 300 1 058 300 851 900 -557 100
Amortyzacja 183 800 208 200 225 600 257 700 264 700 262 900
Zmiana stanu należności 0 0 -1 230 100 -125 300 -218 500 246 600
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 77 600 -219 900 -22 300 477 100 135 200 -39 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 581 600 1 045 300 877 500 914 600 821 300 735 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -136 300 -107 100 -87 700 -81 100 -188 700 -102 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 525 500 192 000 -113 400 -632 300 -328 800 -204 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 177 300 -1 269 500 -773 500 -1 069 800 -357 200 -570 500