Western Union Company (WU)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 285 900 1 208 300 1 428 200 1 450 500 973 400 838 200
Inwestycje krótkoterminowe 3 486 800 2 843 500 4 583 200 2 265 400 2 617 300 2 789 000
Należności 0 0 0 1 230 100 1 355 400 1 573 900
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 486 800 2 843 500 4 583 200 2 265 400 2 617 300 2 789 000
Aktywa obrotowe razem 5 034 300 5 504 700 6 011 400 4 946 000 4 946 100 5 201 100
Inwestycje długotrminowe 3 462 000 3 318 800 3 484 900 3 812 500 4 050 700 4 030 300
Rzeczowe aktywa trwałe 109 600 129 400 150 400 186 900 270 400 214 200
Wartość firmy 2 034 600 2 034 600 2 566 600 2 566 600 2 725 000 2 727 900
Wartości niematerialne 457 900 417 100 0 494 900 598 200 586 300
Pozostałe aktywa trwałe 859 900 737 700 544 300 282 100 392 900 416 600
Aktywa razem 8 496 300 8 823 500 9 496 300 8 758 500 8 996 800 9 231 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 3 296 700 3 813 800 4 188 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 676 100 4 164 400 5 251 200 1 621 600 1 618 900 1 970 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 676 100 4 164 400 5 251 200 4 918 300 5 432 700 6 159 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 616 800 3 008 400 3 067 200 3 229 300 3 433 700 3 033 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 384 600 269 400 567 500 256 000 279 100 356 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 018 500 8 467 900 9 309 700 8 798 000 9 306 600 9 722 800
Akcje zwykłe 387 200 406 800 412 300 427 600 451 800 467 900
Zyski (straty) zatrzymane -353 900 -537 200 -543 100 -675 900 -838 800 -965 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 477 800 355 600 186 600 -39 500 -309 800 -491 400
Pasywa razem 8 496 300 8 823 500 9 496 300 8 758 500 8 996 800 9 231 400