Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 208 500 1 861 600 1 897 210 1 792 310 1 526 960 1 265 970
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 78 589 -59 263 214 220 53 864 34 832 29 768
Zysk ze sprzedaży brutto 2 129 910 1 920 870 1 682 990 1 738 450 1 492 130 1 236 210
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 226 268 208 974 174 749 200 972 141 903 146 215
Zysk operacyjny 700 555 637 796 389 781 480 101 460 133 389 997
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 700 555 637 796 389 781 480 101 460 133 389 997
Podatek dochodowy 190 873 171 645 96 791 124 404 116 967 132 315
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 481 718 438 187 271 613 347 497 334 966 247 904