Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 481 718 438 187 271 613 347 497 334 966 247 904
Amortyzacja 82 070 101 797 96 369 88 362 67 665 63 107
Zmiana stanu należności -9 681 8 632 863 -259 559 159 687 91 264
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 79 758 88 735 36 248 -105 975 114 608 10 340
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 375 000 1 130 870 518 465 265 993 377 182 401 041
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -53 449 -57 075 -63 646 -82 021 -68 273 -59 194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 490 770 -5 928 860 -7 182 420 -4 018 950 -2 763 500 -2 303 740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 195 530 4 886 720 7 736 890 3 647 230 2 500 920 1 910 250