Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 11 596 800 13 336 300 11 152 600 8 127 040 5 523 570 4 787 710
Należności 16 387 26 068 17 436 16 573 276 132 116 445
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 391 400 1 784 170 1 351 510 1 061 450 696 765 567 431
Aktywa obrotowe razem 51 030 500 48 314 800 43 252 200 35 073 200 29 859 800 26 684 600
Inwestycje długotrminowe 1 919 200 1 827 320 1 828 580 1 547 340 1 385 090 1 231 390
Rzeczowe aktywa trwałe 764 798 766 405 768 808 754 328 671 169 621 895
Wartość firmy 653 524 655 149 645 707 645 220 573 141 501 884
Wartości niematerialne 22 186 28 307 36 040 47 057 49 424 17 621
Pozostałe aktywa trwałe 478 687 377 460 378 022 100 739 91 354 89 989
Aktywa razem 52 949 600 50 142 100 45 080 800 36 620 600 31 244 800 27 916 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 603 640 2 425 710 2 437 430 1 782 700 1 212 960 1 218 440
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 44 549 200 43 217 700 38 527 300 31 146 600 26 764 300 23 720 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 48 152 800 45 643 500 40 964 800 32 929 300 27 977 300 24 939 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 48 152 800 45 643 500 40 964 800 32 929 300 27 977 300 24 939 000
Akcje zwykłe 59 205 56 994 57 523 56 857 56 300 54 703
Zyski (straty) zatrzymane 2 849 010 2 447 540 2 080 010 1 899 630 1 610 570 1 313 660
Akcje własne -304 -109 903 -100 363 -6 931 -5 634 -4 986
Kapitał własny 4 796 840 4 498 690 4 116 000 3 691 250 3 267 570 2 976 940
Pasywa razem 52 949 600 50 142 100 45 080 800 36 620 600 31 244 800 27 916 000