WSFS Financial Corp. (WSFS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 957 969 636 708 714 669 683 026 434 769 379 370
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 48 089 -117 087 153 180 25 560 13 170 10 964
Zysk ze sprzedaży brutto 909 880 753 795 561 489 657 466 421 599 368 406
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 89 109 67 255 61 575 60 661 36 978 35 056
Zysk operacyjny 317 102 338 905 144 705 183 865 140 440 123 334
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 300 609 357 700 144 956 194 370 170 798 108 490
Podatek dochodowy 77 961 86 095 31 636 46 452 36 055 58 246
Udziały niekontrolujące 273 163 -1 454 -891 0 0
Zysk (strata) netto 222 375 271 442 114 774 148 809 134 743 50 244