WSFS Financial Corp. (WSFS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 222 375 271 442 114 774 148 809 134 743 50 244
Amortyzacja 60 543 37 837 38 198 49 815 11 271 11 635
Zmiana stanu należności 32 852 -2 739 6 241 16 093 2 596 2 378
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -695 541 -119 525 1 075 500 -48 042 -100 671 -98 125
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 480 854 125 648 15 142 89 866 135 574 130 168
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 809 -6 576 -7 159 -14 198 -5 500 -7 728
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -137 367 -1 492 370 -874 944 -293 823 -359 910 -388 786
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 039 170 1 244 920 1 942 780 -432 694 121 227 160 561