Elme Communities (WRE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 233 600 7 700 12 939 6 016 9 847
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Należności 15 067 58 257 65 259 73 861 69 766
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 249 287 66 560 80 010 81 501 82 389
Inwestycje długotrminowe 1 626 710 2 343 260 2 548 320 2 335 600 2 277 040
Rzeczowe aktywa trwałe 1 592 840 2 272 220 2 389 800 2 203 280 2 072 730
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 33 866 71 040 95 149 132 322 125 087
Aktywa razem 1 875 990 2 409 820 2 628 330 2 417 100 2 359 430

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 61 986 101 339 115 752 105 437 106 782
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 61 986 101 339 115 752 105 437 106 782
Długoterminowe zobowiązania finansowe 496 946 987 370 1 099 800 1 243 190 1 155 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 307 322 336 351 365
Zobowiązania razem 559 239 1 089 030 1 216 600 1 348 980 1 264 460
Akcje zwykłe 84 544 82 348 80 257 78 960 76 820
Zyski (straty) zatrzymane -362 494 -298 860 -183 405 -469 085 -399 213
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 316 760 1 320 790 1 411 730 1 068 130 1 094 970
Pasywa razem 1 875 990 2 409 820 2 628 330 2 417 100 2 359 430