Wells Fargo & Co. (WFC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 12 067 000 20 256 000 1 710 000 17 938 000 20 689 000 20 554 000
Amortyzacja 6 832 000 7 890 000 8 736 000 7 075 000 5 593 000 5 406 000
Zmiana stanu należności 0 0 0 -40 623 000 -4 369 000 8 401 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 9 980 000 -3 620 000 6 479 000 -1 794 000 184 000 2 638 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 27 048 000 -11 525 000 2 051 000 6 730 000 36 073 000 18 722 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -42 476 000 -7 619 000 122 554 000 -29 631 000 -7 754 000 -5 164 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -59 645 000 -11 238 000 -1 243 000 -9 136 000 -70 979 000 -10 920 000