WEX Inc (WEX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 850 540 1 559 870 1 723 690 1 492 640 1 250 550
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 45 114 78 443 65 664 66 482 61 148
Zysk ze sprzedaży brutto 1 805 430 1 481 430 1 658 030 1 426 160 1 189 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 645 956 558 793 535 676 438 553 27 729
Zysk operacyjny 342 000 170 567 385 841 386 287 269 622
Koszty odsetek netto 128 422 157 080 134 677 105 023 107 067
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 203 946 -301 081 216 516 238 619 178 695
Podatek dochodowy 67 807 -20 597 61 223 68 843 19 525
Udziały niekontrolujące 136 002 -36 846 56 287 1 481 -1 096
Zysk (strata) netto 137 -243 638 99 006 168 295 160 266