WEX Inc (WEX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 137 -243 638 99 006 168 295 160 266
Amortyzacja 272 641 261 926 237 129 199 805 203 724
Zmiana stanu należności 897 913 -667 779 76 905 56 363 462 374
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -263 110 41 101 269 434 33 426 317 142
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 150 398 857 019 663 171 400 229 132 949
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -86 041 -80 471 -102 860 -87 152 -79 276
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 601 110 -329 086 -990 614 -254 175 -163 501
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 403 270 -179 256 749 773 -102 728 359 385