WEX Inc (WEX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 317 250 1 537 600 852 033 810 932 541 498 508 072
Inwestycje krótkoterminowe 286 481 202 755 179 865 199 886 258 892 173 593
Należności 3 275 660 2 891 240 1 993 330 2 661 110 2 584 200 2 527 840
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 286 481 202 755 179 865 199 886 258 892 150 235
Aktywa obrotowe razem 6 817 150 5 299 510 3 502 850 3 842 380 3 398 130 3 209 500
Inwestycje długotrminowe 4 712 080 5 007 320 4 680 510 4 456 040 3 372 470 3 529 670
Rzeczowe aktywa trwałe 202 229 179 531 188 340 212 475 187 868 163 908
Wartość firmy 2 728 890 2 908 060 2 688 140 2 441 200 1 832 130 1 876 130
Wartości niematerialne 1 473 600 1 643 300 1 552 010 1 575 050 1 034 190 1 154 050
Pozostałe aktywa trwałe 246 000 231 147 197 227 184 024 284 229 327 831
Aktywa razem 11 529 200 10 306 800 8 183 360 8 298 420 6 770 600 6 739 180

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 365 780 1 021 910 778 207 969 816 814 742 811 362
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 202 638 155 769 152 730 248 531 266 517 1 892 060
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 725 650 3 222 020 1 809 920 1 831 600 1 280 310 1 618 150
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 294 070 4 399 700 2 740 850 3 049 940 2 361 570 4 321 580
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 522 210 2 695 360 2 874 110 2 686 510 2 083 920 532 907
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 921 287 925 920 313 137 249 821 377 492 44 849
Udziały niekontrolujące 0 254 106 130 241 166 454 10 227 9 220
Zobowiązania razem 9 879 720 8 468 060 6 278 470 6 371 470 4 984 900 5 027 840
Akcje zwykłe 44 398 44 718 43 842 43 316 43 156 42 977
Zyski (straty) zatrzymane 1 490 530 1 289 090 1 286 980 1 539 200 1 481 590 1 404 680
Akcje własne -463 179 -172 342 -172 342 -172 342 -172 342 -172 342
Kapitał własny 1 649 510 1 838 770 1 904 900 1 926 950 1 785 700 1 711 340
Pasywa razem 11 529 200 10 306 800 8 183 360 8 298 420 6 770 600 6 739 180