Webster Financial Corp. (WBS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 732 270 1 266 220 1 287 330 1 439 900 1 337 740 1 173 080
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 280 619 -54 500 137 750 37 800 42 000 40 900
Zysk ze sprzedaży brutto 2 451 650 1 320 720 1 149 580 1 402 100 1 295 740 1 132 180
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 316 721 180 228 85 154 73 467 76 301 77 911
Zysk operacyjny 797 977 533 861 279 974 486 692 441 633 353 790
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 797 977 533 861 279 974 486 692 441 633 353 790
Podatek dochodowy 153 694 124 997 59 353 103 969 81 215 98 351
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 622 692 398 687 211 474 372 985 351 703 246 831