Webster Financial Corp. (WBS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 622 692 398 687 211 474 372 985 351 703 246 831
Amortyzacja 81 800 35 913 36 616 37 507 38 750 37 172
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 126 733 -56 116 8 160 -75 081 29 264 40 495
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 335 950 688 592 380 549 303 850 469 408 444 966
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 762 -16 589 -21 280 -25 717 -32 958 -28 546
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 186 340 -2 405 090 -2 288 610 -2 549 760 -1 361 370 -527 220
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 228 760 1 914 960 1 913 270 2 174 300 921 229 122 749