Webster Financial Corp. (WBS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 16 653 400 11 293 300 9 604 830 8 783 740 7 618 350 7 458 620
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 618 180 531 469 626 551 455 380 313 256 286 677
Aktywa obrotowe razem 66 087 200 33 401 300 31 080 100 28 797 000 26 131 900 25 013 600
Inwestycje długotrminowe 5 190 330 1 514 340 1 510 570 1 592 380 1 478 400 1 474 000
Rzeczowe aktywa trwałe 430 184 204 557 226 743 115 064 124 850 130 001
Wartość firmy 2 514 100 538 373 538 373 538 373 538 373 538 373
Wartości niematerialne 199 342 17 869 22 383 21 917 25 764 29 611
Pozostałe aktywa trwałe 1 675 070 644 141 641 789 699 697 692 902 683 386
Aktywa razem 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300 26 487 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7 685 510 573 928 700 827 2 488 840 2 052 830 1 902 870
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 55 535 800 30 758 500 28 497 000 24 518 300 22 671 000 21 882 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 63 221 300 31 332 500 29 197 800 27 007 200 24 723 800 23 785 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 63 221 300 31 477 300 29 356 100 27 181 600 24 723 800 23 785 700
Akcje zwykłe 167 452 89 983 89 967 91 559 91 930 91 965
Zyski (straty) zatrzymane 2 713 860 2 333 290 2 077 520 2 061 350 1 828 300 1 595 760
Akcje własne -431 762 -126 951 -140 659 -76 734 -71 504 -70 430
Kapitał własny 8 056 190 3 438 320 3 234 620 3 207 770 2 886 520 2 701 960
Pasywa razem 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300 26 487 600