Washington Federal Inc. (WAFD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 732 632 1 303 670 707 006 733 793 651 161 601 133
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 000 1 000 21 750 -1 650 -5 450 -2 100
Zysk ze sprzedaży brutto 729 632 1 302 670 685 256 735 443 656 611 603 233
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 42 499 79 220 39 570 38 579 36 453 35 260
Zysk operacyjny 299 287 464 750 217 941 261 965 257 345 254 722
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 99 28 15 028 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 300 037 466 276 219 186 262 775 257 243 256 216
Podatek dochodowy 63 707 99 046 45 748 52 519 53 393 82 684
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 221 705 347 162 173 438 210 256 203 850 173 532