Washington Federal Inc. (WAFD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 221 705 347 162 173 438 210 256 203 850 173 532
Amortyzacja 64 050 67 828 39 912 31 058 46 735 41 680
Zmiana stanu należności -37 400 47 473 4 942 1 562 5 652 3 974
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 497 650 2 478 640 1 283 820 150 508 -44 420 -137 298
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 268 465 628 908 166 600 234 054 190 702 179 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -11 790 -58 944 -31 937 -35 530 -27 127 -15 461
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 493 160 -1 159 490 -920 979 -421 373 -674 445 -544 536
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 817 855 1 306 250 2 038 200 337 827 439 323 227 538