Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 886 379 979 234 603 896 563 246 552 235 425 607
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 886 379 979 234 603 896 563 246 552 235 425 607
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 112 612 141 039 77 010 82 099 92 441 71 987
Zysk operacyjny 209 495 337 888 144 319 127 012 113 186 68 615
Koszty odsetek netto 93 407 69 638 97 331 111 478 19 445 12 007
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 163 888 353 670 163 898 140 685 109 041 80 429
Podatek dochodowy 57 260 90 835 43 935 35 177 32 961 40 490
Udziały niekontrolujące -10 913 54 704 40 006 9 859 551 2 927
Zysk (strata) netto 117 541 208 131 79 957 87 312 67 192 28 676