Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 117 541 208 131 79 957 87 312 67 192 28 676
Amortyzacja 64 215 50 769 38 853 39 643 33 426 18 329
Zmiana stanu należności -24 599 39 374 10 367 4 085 4 399 29 769
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 2 994 252 050 12 019 67 752 121 570 48 479
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 132 670 665 729 -226 103 -36 723 -62 555 -182 692
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 582 -5 838 -1 043 -7 555 -11 717 -1 511
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -27 467 -175 033 8 681 4 448 -121 228 -416 994
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -102 057 -244 400 235 332 99 558 204 157 750 464