Virtus Investment Partners Inc (VRTS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 588 535 585 541 333 491 321 472 253 720 132 150
Inwestycje krótkoterminowe 2 269 480 2 223 370 2 381 290 2 093 030 1 812 770 1 790 570
Należności 99 274 123 873 84 499 74 132 70 047 65 648
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 2 967 450 2 946 110 2 809 890 2 497 360 2 143 260 1 995 080
Inwestycje długotrminowe 985 486 988 073 657 050 707 277 727 279 595 723
Rzeczowe aktywa trwałe 19 123 12 542 14 488 18 150 20 154 10 833
Wartość firmy 348 836 338 406 290 366 290 366 290 366 170 153
Wartości niematerialne 442 519 500 571 280 264 310 391 338 812 301 954
Pozostałe aktywa trwałe 140 389 104 312 49 718 60 461 45 258 69 257
Aktywa razem 3 952 930 3 934 180 3 466 940 3 204 630 2 870 540 2 590 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 590 114 598 401 202 713 301 651 199 733 235 747
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 590 114 598 401 202 713 301 651 199 733 235 747
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 338 340 2 299 960 2 391 660 2 112 370 1 949 440 1 705 760
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 87 827 60 225 36 120 40 507 20 010 39 895
Udziały niekontrolujące 119 635 147 315 125 312 74 403 71 439 20 845
Zobowiązania razem 3 135 920 3 105 900 2 755 800 2 528 940 2 240 630 2 002 240
Akcje zwykłe 7 391 7 672 7 620 6 963 7 174 7 013
Zyski (straty) zatrzymane 130 261 60 962 -135 259 -215 216 -310 865 -386 216
Akcje własne -599 248 -509 248 -451 749 -419 249 -379 249 -351 748
Kapitał własny 817 019 828 277 711 141 675 699 629 909 588 557
Pasywa razem 3 952 930 3 934 180 3 466 940 3 204 630 2 870 540 2 590 800