Voya Financial Inc (VOYA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 922 000 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000 8 618 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 922 000 4 230 000 7 649 000 7 476 000 8 514 000 8 618 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 428 000 2 777 000 352 000 560 000 610 000 528 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 428 000 2 777 000 352 000 560 000 610 000 528 000
Podatek dochodowy -5 000 -98 000 -18 000 -205 000 55 000 740 000
Udziały niekontrolujące -77 000 761 000 157 000 50 000 137 000 200 000
Zysk (strata) netto 474 000 2 090 000 -242 000 -379 000 875 000 -2 992 000