Voya Financial Inc (VOYA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 090 000 -242 000 -379 000 875 000 -2 992 000
Amortyzacja 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 10 078 000 -175 000 -3 128 000 -772 000 314 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -150 000 474 000 -620 000 434 000 -1 608 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 72 000 1 209 000 1 310 000 1 868 000 1 578 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -327 000 -2 461 000 -1 255 000 -282 000 -2 428 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -265 000 1 702 000 -121 000 -1 764 000 -345 000