Voya Financial Inc (VOYA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 40 911 000 42 883 000 52 526 000 51 243 000 58 882 000 61 493 000
Należności 13 341 000 13 635 000 3 557 000 3 732 000 6 860 000 7 632 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 669 000 1 977 000 2 232 000 1 723 000 1 134 000 1 068 000
Aktywa obrotowe razem 142 153 000 64 814 000 176 607 000 165 354 000 148 057 000 216 992 000
Inwestycje długotrminowe 5 499 000 106 448 000 3 911 000 3 697 000 6 625 000 5 540 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 327 000 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 631 000 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 617 000 2 560 000 1 001 000 2 239 000 5 468 000 4 759 000
Aktywa razem 147 652 000 171 262 000 180 518 000 169 051 000 154 682 000 222 532 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 771 000 4 659 000 4 181 000 4 890 000 5 498 000 6 373 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 133 136 000 153 445 000 162 181 000 151 466 000 136 856 000 201 836 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 137 907 000 158 104 000 166 362 000 156 356 000 142 354 000 208 209 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 628 000 3 337 000 2 978 000 2 465 000 3 387 000 3 284 000
Udziały niekontrolujące 1 648 000 1 568 000 1 068 000 822 000 728 000 1 030 000
Zobowiązania razem 143 183 000 163 009 000 170 408 000 159 643 000 146 469 000 212 523 000
Akcje zwykłe 100 700 116 700 127 400 141 000 163 200 184 100
Zyski (straty) zatrzymane -342 000 -1 310 000 -4 957 000 -4 649 000 -11 732 000 -12 719 000
Akcje własne -39 000 -80 000 -1 016 000 -460 000 -4 981 000 -3 827 000
Kapitał własny 4 469 000 8 253 000 10 110 000 9 408 000 8 213 000 10 009 000
Pasywa razem 147 652 000 171 262 000 180 518 000 169 051 000 154 682 000 222 532 000