Vornado Realty Trust (VNO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 178 420 1 527 950 1 924 700 2 163 720 2 084 130
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 178 420 1 527 950 1 924 700 2 163 720 2 084 130
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 269 090 181 509 169 920 141 871 158 999
Zysk operacyjny 478 136 -171 431 311 154 580 481 607 366
Koszty odsetek netto 492 736 220 074 262 816 315 970 311 588
Pozostałe przychody (koszty) 22 132 0 -85 971 -76 220 20 868
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 394 114 -425 215 3 437 700 460 236 305 218
Podatek dochodowy -20 992 36 630 103 439 37 633 41 090
Udziały niekontrolujące 63 108 -164 840 186 325 -27 351 36 712
Zysk (strata) netto 202 104 -348 843 3 097 500 384 788 161 971