Vornado Realty Trust (VNO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 800 000 1 589 210 1 527 950 1 924 700 2 163 720 2 084 130
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 800 000 1 589 210 1 527 950 1 924 700 2 163 720 2 084 130
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 133 731 134 545 181 509 169 920 141 871 158 999
Zysk operacyjny -186 124 239 068 -171 431 311 154 580 481 607 366
Koszty odsetek netto 264 487 246 368 220 074 262 816 315 970 311 588
Pozostałe przychody (koszty) 3 541 11 066 0 -85 971 -76 220 20 868
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -360 952 197 057 -425 215 3 437 700 460 236 305 218
Podatek dochodowy 21 660 -10 496 36 630 103 439 37 633 41 090
Udziały niekontrolujące -36 113 31 554 -164 840 186 325 -27 351 36 712
Zysk (strata) netto -408 633 101 052 -348 843 3 097 500 384 788 161 971