Vornado Realty Trust (VNO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 361 650 1 760 220 1 624 480 1 548 320 723 114 2 000 410
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 776 142 735 979 751 733 837 939 1 008 450 985 411
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 2 137 790 2 496 200 2 376 220 2 386 260 1 731 570 2 985 820
Inwestycje długotrminowe 14 355 600 14 770 400 13 845 600 15 900 700 15 449 200 14 412 100
Rzeczowe aktywa trwałe 9 843 760 9 841 500 8 918 500 10 058 100 13 057 700 11 871 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 139 638 154 895 23 856 30 965 136 781 159 260
Pozostałe aktywa trwałe 847 660 912 137 810 680 931 982 1 151 010 1 226 500
Aktywa razem 16 493 400 17 266 600 16 221 800 18 287 000 17 180 800 17 397 900

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 490 763 661 615 467 312 897 770 598 706 642 863
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 490 763 661 615 467 312 897 770 598 706 642 863
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 389 040 8 615 950 7 399 000 8 321 570 10 282 300 9 729 490
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 268 166 304 725 294 520 265 754 311 806 464 635
Udziały niekontrolujące 673 384 967 575 1 021 220 1 467 860 1 426 210 2 110 500
Zobowiązania razem 10 653 600 11 030 200 9 688 620 11 555 000 12 715 600 13 060 300
Akcje zwykłe 191 775 191 551 191 146 190 801 190 219 189 526
Zyski (straty) zatrzymane -3 894 580 -3 079 320 -2 774 180 -1 954 270 -4 167 180 -4 183 250
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 839 730 6 236 350 6 533 200 6 732 030 4 465 230 4 337 650
Pasywa razem 16 493 400 17 266 600 16 221 800 18 287 000 17 180 800 17 397 900