Vornado Realty Trust (VNO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 520 450 1 624 480 1 548 320 723 114 2 000 410
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Należności 1 471 960 751 733 837 939 1 008 450 985 411
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 4 992 410 2 376 220 2 386 260 1 731 570 2 985 820
Inwestycje długotrminowe 29 540 800 13 845 600 15 900 700 15 449 200 14 412 100
Rzeczowe aktywa trwałe 19 683 000 8 918 500 10 058 100 13 057 700 11 871 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 309 790 23 856 30 965 136 781 159 260
Pozostałe aktywa trwałe 1 824 270 810 680 931 982 1 151 010 1 226 500
Aktywa razem 34 533 200 16 221 800 18 287 000 17 180 800 17 397 900

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 323 230 467 312 897 770 598 706 642 863
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 323 230 467 312 897 770 598 706 642 863
Długoterminowe zobowiązania finansowe 17 231 900 7 399 000 8 321 570 10 282 300 9 729 490
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 609 450 294 520 265 754 311 806 464 635
Udziały niekontrolujące 1 935 150 1 021 220 1 467 860 1 426 210 2 110 500
Zobowiązania razem 22 060 500 9 688 620 11 555 000 12 715 600 13 060 300
Akcje zwykłe 383 102 191 146 190 801 190 219 189 526
Zyski (straty) zatrzymane -6 158 640 -2 774 180 -1 954 270 -4 167 180 -4 183 250
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 12 472 700 6 533 200 6 732 030 4 465 230 4 337 650
Pasywa razem 34 533 200 16 221 800 18 287 000 17 180 800 17 397 900