Valley National Bancorp (VLY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 183 480 1 489 240 1 566 750 1 535 520 1 293 300 945 860
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 817 32 633 125 722 24 218 32 501 9 942
Zysk ze sprzedaży brutto 2 126 660 1 456 610 1 441 030 1 511 300 1 260 800 935 918
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 94 352 132 098 129 002 118 191 108 763 92 243
Zysk operacyjny 780 667 640 739 530 066 456 795 329 693 252 738
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 780 667 640 739 530 066 456 795 329 693 252 738
Podatek dochodowy 211 816 166 899 139 460 147 002 68 265 90 831
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 555 705 461 152 377 918 297 105 248 740 152 458