Valley National Bancorp (VLY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 555 705 461 152 377 918 297 105 248 740 152 458
Amortyzacja 110 534 76 761 82 260 71 397 45 970 34 861
Zmiana stanu należności 99 724 -9 348 593 10 341 21 306 7 174
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 239 169 -52 689 1 581 4 723 8 231 22 519
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 428 480 837 142 151 525 1 463 950 593 589 619 230
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -68 935 -39 428 -24 607 -23 375 -26 440 -18 117
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 787 780 -1 080 780 -2 037 660 -2 131 340 -3 129 550 -1 547 550
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 257 330 964 354 2 780 660 673 449 2 548 480 951 927