Valley National Bancorp (VLY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 672 640 5 855 220 4 913 220 4 198 840 4 030 030 3 524 520
Należności 196 606 96 882 106 230 105 637 95 296 73 990
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 52 772 100 39 951 700 37 154 200 34 098 200 29 260 500 22 052 500
Inwestycje długotrminowe 4 690 630 3 494 730 3 531 910 3 337 830 2 602 610 1 949 770
Rzeczowe aktywa trwałe 358 556 326 306 319 797 334 533 341 630 287 705
Wartość firmy 1 868 940 1 459 010 1 382 440 1 373 620 1 084 660 690 637
Wartości niematerialne 197 456 70 386 70 449 86 772 76 990 42 507
Pozostałe aktywa trwałe 1 959 360 1 380 310 1 507 930 1 258 640 1 099 320 928 918
Aktywa razem 57 462 700 43 446 400 40 686 100 37 436 000 31 863 100 24 002 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 738 550 2 135 820 3 499 690 3 271 420 3 828 550 3 106 220
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 48 964 500 35 943 500 32 317 600 29 470 600 24 684 100 18 362 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 50 703 100 38 079 300 35 817 300 32 742 000 28 512 600 21 469 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 33 767 1 427 1 789 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 51 061 900 38 362 400 36 094 000 33 051 800 28 512 600 21 469 100
Akcje zwykłe 485 435 407 445 403 754 337 792 331 259 264 038
Zyski (straty) zatrzymane 1 218 440 883 645 611 158 443 559 299 642 216 733
Akcje własne -21 748 -22 855 -225 -479 -2 187 -337
Kapitał własny 6 400 800 5 084 070 4 592 120 4 384 190 3 350 450 2 533 160
Pasywa razem 57 462 700 43 446 400 40 686 100 37 436 000 31 863 100 24 002 300