VICI Properties Inc (VICI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 2 600 700 1 509 570 1 225 570 894 798 897 977
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 834 494 -19 554 244 517 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 766 200 1 529 120 981 057 894 798 897 977
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 48 340 33 122 30 661 24 569 24 429
Zysk operacyjny 1 632 450 1 444 340 913 240 847 497 770 681
Koszty odsetek netto 530 423 392 270 301 810 228 370 201 356
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 139 140 1 026 040 897 039 555 986 533 558
Podatek dochodowy 2 876 2 887 831 1 705 1 441
Udziały niekontrolujące 18 632 9 307 4 534 8 317 8 498
Zysk (strata) netto 1 117 640 1 013 850 891 674 545 964 523 619