VICI Properties Inc (VICI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 1 117 640 1 013 850 891 674 545 964 523 619
Amortyzacja 3 182 3 091 3 731 3 831 3 686
Zmiana stanu należności 10 730 1 220 -54 804 61 737 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -313 339 403 648 -825 401 62 607 1 098 760
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 943 400 896 350 883 640 682 159 504 082
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 876 -2 505 -2 768 -2 724 -899
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 304 010 41 449 -4 548 760 -1 361 380 -1 140 880
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 829 940 -514 178 2 879 220 1 182 670 1 037 840