VICI Properties Inc (VICI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 426 275 739 614 335 966 1 161 370 1 098 760
Inwestycje krótkoterminowe 17 192 500 13 165 000 4 498 3 252 0
Należności 18 883 8 153 6 933 61 737 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 17 192 500 13 165 000 4 498 3 252 0
Aktywa obrotowe razem 18 323 500 14 410 800 347 397 1 226 360 1 098 760
Inwestycje długotrminowe 19 252 400 3 186 590 16 716 200 12 039 300 10 234 600
Rzeczowe aktywa trwałe 220 769 222 091 227 394 165 117 167 302
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 17 525 800 2 947 690 16 471 300 11 847 700 10 046 700
Aktywa razem 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 734 640 1 057
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 638 801 340 876 424 586 321 019 232 085
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 638 801 340 876 425 320 321 659 233 142
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 523 900 4 975 030 7 049 910 4 791 560 4 122 260
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 73 600 73 600 73 600 73 600 73 600
Udziały niekontrolujące 356 476 78 906 77 906 83 806 83 573
Zobowiązania razem 15 642 200 5 489 100 7 647 770 5 300 440 4 515 920
Akcje zwykłe 877 508 564 467 506 141 435 071 367 226
Zyski (straty) zatrzymane 93 154 346 026 139 454 208 069 187 096
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 21 933 600 12 108 300 9 415 840 7 965 180 6 817 450
Pasywa razem 37 575 800 17 597 400 17 063 600 13 265 600 11 333 400