Veritex Holdings Inc (VBTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 502 232 374 889 369 194 408 866
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 770 -4 830 65 669 21 514
Zysk ze sprzedaży brutto 474 462 379 719 303 525 387 352
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 25 923 22 607 20 014 19 644
Zysk operacyjny 188 013 177 132 89 463 154 820
Koszty odsetek netto 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 186 634 176 306 88 086 115 860
Podatek dochodowy 40 319 36 722 14 203 25 121
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 146 315 139 584 73 883 90 739