Veritex Holdings Inc (VBTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 146 315 139 584 73 883 90 739
Amortyzacja 18 668 15 731 15 832 15 933
Zmiana stanu należności 0 0 0 -8 828
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 16 528 -314 -20 814 -19 298
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 192 726 193 491 107 650 103 960
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 620 -13 575 -2 864 -7 658
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 399 380 -816 389 -874 555 -46 339
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 262 940 771 857 746 180 109 480