Veritex Holdings Inc (VBTX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 698 490 1 531 940 1 278 040 1 213 520
Należności 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 11 150 600 8 883 240 8 000 790 7 170 050
Inwestycje długotrminowe 1 003 720 874 014 820 079 784 891
Rzeczowe aktywa trwałe 108 824 109 271 115 063 118 536
Wartość firmy 404 452 403 771 370 840 370 840
Wartości niematerialne 53 213 66 017 61 733 72 263
Pozostałe aktywa trwałe 436 213 293 937 269 088 217 257
Aktywa razem 12 154 400 9 757 250 8 820 870 7 954 940

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 228 775 231 833 265 003 147 924
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 475 800 8 210 340 7 352 490 6 616 220
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 10 704 600 8 442 170 7 617 500 6 764 140
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 10 704 600 8 442 170 7 617 500 6 764 140
Akcje zwykłe 53 170 49 405 49 883 53 154
Zyski (straty) zatrzymane 379 299 275 273 172 232 147 911
Akcje własne -167 582 -167 582 -152 073 -94 603
Kapitał własny 1 449 770 1 315 080 1 203 380 1 190 800
Pasywa razem 12 154 400 9 757 250 8 820 870 7 954 940