Visa Inc (V)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 48 210 000 21 846 000 22 977 000 20 609 000 18 358 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 48 210 000 21 846 000 22 977 000 20 609 000 18 358 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 242 000 2 067 000 2 301 000 2 133 000 1 982 000
Zysk operacyjny 31 614 000 14 092 000 15 401 000 13 561 000 12 163 000
Koszty odsetek netto 1 026 000 516 000 533 000 612 000 563 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 32 126 000 13 790 000 14 884 000 12 806 000 11 694 000
Podatek dochodowy 7 504 000 2 924 000 2 804 000 2 505 000 4 995 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 24 622 000 10 866 000 11 650 000 9 942 000 6 467 000