Visa Inc (V)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 32 974 000 16 289 000 7 838 000 11 709 000 13 438 000
Inwestycje krótkoterminowe 8 480 000 5 723 000 5 689 000 902 000 894 000
Należności 7 452 000 2 882 000 4 590 000 2 790 000 2 554 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 4 430 000 1 971 000 1 453 000 902 000 894 000
Aktywa obrotowe razem 55 214 000 27 645 000 20 970 000 18 216 000 19 023 000
Inwestycje długotrminowe 110 578 000 53 274 000 51 604 000 51 009 000 48 954 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 430 000 2 737 000 2 695 000 2 472 000 2 253 000
Wartość firmy 31 916 000 15 910 000 15 656 000 15 194 000 15 110 000
Wartości niematerialne 55 328 000 27 808 000 26 780 000 27 558 000 27 848 000
Pozostałe aktywa trwałe 14 494 000 6 588 000 4 316 000 1 566 000 1 723 000
Aktywa razem 165 792 000 80 919 000 72 574 000 69 225 000 67 977 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 532 000 174 000 156 000 183 000 179 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 998 000 2 999 000 0 0 1 749 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 28 948 000 11 337 000 13 259 000 11 122 000 8 066 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 31 478 000 14 510 000 13 415 000 11 305 000 9 994 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 39 956 000 21 071 000 16 729 000 16 630 000 16 618 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 924 000 3 891 000 2 939 000 2 666 000 2 625 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 90 614 000 44 709 000 37 890 000 35 219 000 35 217 000
Akcje zwykłe 4 257 230 2 138 270 2 189 800 2 243 000 2 305 310
Zyski (straty) zatrzymane 30 702 000 14 088 000 13 502 000 11 318 000 9 508 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 75 178 000 36 210 000 34 684 000 34 006 000 32 760 000
Pasywa razem 165 792 000 80 919 000 72 574 000 69 225 000 67 977 000