U.S. Bancorp. (USB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 23 714 000 25 241 000 27 325 000 25 775 000 23 996 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1 173 000 3 806 000 1 504 000 1 379 000 1 390 000
Zysk ze sprzedaży brutto 24 887 000 21 435 000 25 821 000 24 396 000 22 606 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 414 000 1 410 000 1 549 000 1 492 000 1 561 000
Zysk operacyjny 10 166 000 6 051 000 8 594 000 8 678 000 7 517 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 166 000 6 051 000 8 594 000 8 678 000 7 517 000
Podatek dochodowy 2 181 000 1 066 000 1 648 000 1 554 000 1 264 000
Udziały niekontrolujące 22 000 26 000 32 000 28 000 35 000
Zysk (strata) netto 7 605 000 4 621 000 6 583 000 6 784 000 5 913 000