U.S. Bancorp. (USB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 501 000 7 605 000 4 621 000 6 583 000 6 784 000 5 913 000
Amortyzacja 560 000 497 000 527 000 502 000 467 000 468 000
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 24 637 000 -33 675 000 40 175 000 952 000 1 948 000 3 800 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21 119 000 9 870 000 3 716 000 4 889 000 10 564 000 6 472 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7 500 000 -57 487 000 -15 440 000 -21 560 000 -8 977 000 -12 126 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 982 000 13 942 000 51 899 000 17 623 000 361 000 9 454 000