U.S. Bancorp. (USB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 182 596 000 145 601 000 128 191 000 114 221 000 116 053 000
Należności 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 517 805 000 498 574 000 442 678 000 418 511 000 412 065 000
Inwestycje długotrminowe 55 479 000 55 331 000 52 748 000 48 863 000 49 975 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 305 000 3 468 000 3 702 000 2 457 000 2 432 000
Wartość firmy 10 262 000 9 918 000 9 655 000 9 369 000 9 434 000
Wartości niematerialne 3 738 000 2 864 000 3 223 000 3 392 000 3 228 000
Pozostałe aktywa trwałe 38 174 000 39 081 000 36 168 000 33 645 000 34 881 000
Aktywa razem 573 284 000 553 905 000 495 426 000 467 374 000 462 040 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 42 638 000 51 753 000 62 474 000 55 413 000 48 842 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 456 083 000 429 770 000 361 916 000 345 475 000 347 215 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 498 721 000 481 523 000 424 390 000 400 888 000 396 057 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 113 000 76 000 74 000 66 000 68 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 17 893 000 17 347 000 17 137 000 14 763 000 16 249 000
Udziały niekontrolujące 469 000 630 000 630 000 628 000 626 000
Zobowiązania razem 518 366 000 500 810 000 443 573 000 416 345 000 413 000 000
Akcje zwykłe 1 489 000 1 509 000 1 581 000 1 634 000 1 677 000
Zyski (straty) zatrzymane 69 201 000 64 188 000 63 186 000 59 065 000 54 142 000
Akcje własne -27 271 000 -25 930 000 -24 440 000 -20 188 000 -17 602 000
Kapitał własny 54 918 000 53 095 000 51 853 000 51 029 000 49 040 000
Pasywa razem 573 284 000 553 905 000 495 426 000 467 374 000 462 040 000