Unum Group (UNM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 991 000 12 013 800 13 162 100 11 998 900 11 598 500 11 286 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 11 991 000 12 013 800 13 162 100 11 998 900 11 598 500 11 286 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 074 500 554 900 387 800 723 500 -40 200 776 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 556 900 508 100 576 200 658 600 668 000 628 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 631 400 1 063 000 964 000 1 382 100 627 800 1 404 000
Podatek dochodowy 317 200 238 800 171 000 281 800 104 400 409 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 314 200 824 200 793 000 1 100 300 523 400 994 200